دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 231-442 (پاییز و زمستان) 
نظریه‌های توسعه در آمریکای لاتین پس از جنگ سرد

صفحه 349-379

محمدجواد رنجکش؛ حمیدرضا کشاورز؛ حسین اصغری ثانی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان