سیاست‌های فراآتلانتیکی فرانسه در دوران نیکلا سارکوزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی؛ دانشگاه پاریس

چکیده

با قدرت یافتن نیکلا سارکوزی، سیاست خارجی فرانسه در چرخشی آشکار ماهیتی آمریکا‌گرا پیدا کرد. سارکوزی از همان ابتدای کسب قدرت، سیاست همسویی با آمریکا را در پیش گرفت. آتلانتیک­گرایی اهرمی مهم و اجتناب‌ناپذیر در سیاست خارجی سارکوزی قلمداد می­شود و وی با فاصله گرفتن از سیاست­های سنتی گلیستی نقطۀ عطفی را در سیاست خارجی بعد از دوگل رقم زد. این گرایش نوین، جدای از سیاست­های فراآتلانتیکی فرانسه در رابطۀ با ایران نیز نمود دارد و به روشنی تغییرات سیاست فرانسه را که از نزدیکی به آمریکا سرچشمه می­گیرد نشان می­دهد. رویکرد نوین سارکوزی در سیاست خارجی، در برگیرندۀ نگرش متوازنی از اروپامداری و آتلانتیک­گرایی است که در آن، اتحادﻳﺔ اروپا و ناتو مکمل استراتژیک و عملیاتی یکدیگر تلقی می­شوند. سارکوزی به دنبال بازتعریف نقش فرانسه در مناسبات بین­المللی بود و تلاش کرد با اهرم آتلانتیک­گرایی و نزدیکی به آمریکا، به نفوذ و اعتبار بیشتر در صحنۀ بین­المللی دست یابد. سارکوزی به موازات تقویت تعاملات فراآتلانتیکی، با اعلام بازگشت کشورش به شاخۀ نظامی ناتو، برای کسب سهم بیشتری از فرماندهی ناتو و همچنین اعزام نیرو به افغانستان تلاش کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

France’s Transatlantic politics under Nicholas Sarkozy

نویسنده [English]

  • Said Khaloozadeh
PhD. in Political Sciences, University of Paris
چکیده [English]

With the rise of Nicholas Sarkozy to power, in an evident spin, France’s foreign policy became American in essence. From the very first year of his presidency Sarkozy adopted a parallel policy to the U.S. Atlanticism is considered an important and inevitable leverage in Sarkozy’s foreign policy and his government marked a high point in foreign policy after de Goulle. This new approach is completely evident in the French transatlantic policies and we can clearly see the changes of France’s policies which are inspired by closeness to the U.S regarding Islamic republic of Iran. Sarkozy’s new approach in foreign policy includes a balanced standpoint of Eurocentrism and Atlantisicm in which the European Union and NATO are considered strategic and operational complementaries. Sarkozy tried to explain the closeness to the U.S in a framework of European policies. Sarkozy is looking for a new definition of the role of France in the international relations. He is trying to achieve more influence and credit in the international scene by leveraging Atlantisicm and closeness to the U.S. Parallel with strengthening transatlantic interactions, Sarkozy has tried to announce the return of his country to the NATO military branch, Achieving the most share of NATO’s command and also dispatching forces to Afghanistan. In this paper, the intensification of the French foreign policy towards Iran in line with France’s policy in getting closer to the U.S is also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • French foreign policy
  • French security and defense policy
  • NATO Treaty
  • Nicholas Sarkozy
  • transatlantic policies
  • transatlantic relations
  • United States. 1. saidkhaloozadeh@
1-     ایزدی، پیروز. (1388). «دکترین نظامی جدید فرانسه»، گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک، ش 272.
2-     ــــــــــــــــــــ . (1386). «سیاست خارجی فرانسه: تداوم یا تغییر»، گزارش راهبردی مرکز تغییرات استراتژیک.
3-     ایوبی، حجت الله. (3 بهمن1389). «هنوز هم برای دیپلماسی ایران فرصت است»، خبرآنلاین.
4-   خالوزاده، سعید. (1389). «چالش­های فراروی ناتو با توجه به دفاع مستقل اروپایی»، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال 24، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، کتاب ویژه ناتو.
5-   خالوزاده، سعید. (1383). «مناسبات فراآتلانتیکی، ارزیابی روابط اتحادیه اروپایی و امریکا»، کتاب اروپا 4 ویژۀ روابط اروپا آمریکا. موسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران، ص 62.
6-      سارکوزی، نیکلا. (7 فوریه 2009). سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ. در سایت ریاست جمهوری فرانسه. در:
http://www.elysee.fr/download/?mode&filename=07.02_Conference_sur_la_Securite.pdf
7-     سایت کاخ الیزه کاخ ریاست جمهوری فرانسه
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/aout/allocution_a_l_occasion_de_la_conference_des_ambassadeurs.79272.html
8-     سایت وزارت امور خارجه فرانسه:
9-     سایت وزارت امور خارجه فرانسه
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/irak_430/
10- سایت وزارت دفاع فرانسه:
11- مرکز اطلاعات مربوط به مسائل اروپا
 
12- هورکاد، برنارد. (1386). «تغییر در سیاست خارجی فرانسه نسبت به ایران»، سخنرانی برنارد هوکارد، معاونت پژوهش­های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک.
13-  Delpech, Th. (25-31 Mars 2007). Magazine Le Monde 2, Paris.
14-  Finkielkraut, A. (2007). "Qu'est-ce que le Sarkozysme?", Le Point, n 1808, 10 mai 2009.
15-  Gresh, A. (Juin-Juillet 2007). "Compte à Rebours", Le Monde Diplomatique, N. 93, Paris.
16-  Guillaumin, M. (22 mars 2008). "Le Domaine Réservé", France-Soir, N. 19753, Retrieved from:
 
17-  "Iran Concealed Nuclear Facility", BBC News, September 25, 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middleeast/8274903.stm.
 
 
18-  Jarry, E. (July 8, 2009). "G8 Sets Iran Deadline for Nuclear Talks", Reuters.
19-  Lavallée, Ch. (2008). "L'Europe de la Défense: Acteurs, Enjeux et Processus", Paris, Les Champs de Mars, Jan. N 19.
20-  Le Marianne, Paris, 29 mars 2009. http://www.marianne.net/monde/sarkozy%20mars%202009%20londre
21-  Le Marianne, Paris, 3-9 mai 2009. http://www.marianne.net/sarkofrance/Comment-Sarkozy-peut-il-neutraliser-les-affaires_a179.html
22-  Le Monde, Paris, 24 avril 2008.
            http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20080424.OBS1264/sarkozy-s-etait-  
            attendu-aux-difficultes-veut-accelerer-les-reformes.html
23-  Le Monde, Paris, 27 aout 2008, "Le Discours de Politique Etrangère de M. Sarkozy".
25-  L’Express, Paris, 22-27 avril 2011. Réintégration_de_la_France_dans_le_commandement_intégré_de_l'OTAN
26-  Le Nouvel Observateur, Paris, 21-26 avril 2009.  
             http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/europeennes-2009/page-11.html
 
27-  Le Nouvel Observateur, Paris, 29 oct.-04 nov. 2009.
28-  Martin-Lalande, N. (9-11-2007). "Des Freins Transatlantiques à l'Europe de la Défense?" Centre d'Etudes Transatlantiques (France).
29-  Pailhe, C. (Juillet 2007), "et l’Europe s’aligna sur les Etats-Unis", Paris.
30-  The Independent, Dec. 2, 2009.
31-  Valasek, T. (March 2008). "France, NATO and European defense", Centre for European Reform.
32-  Weisman, J. (September 25, 2009). "UN Passes Nuclear Safeguards Plan", Wall Street Journal.
33-  http://francebonapartiste.free.fr/entretien_avec_thierry_choffat.htm
34-   http://lci.tf1.fr/monde/europe/2008-03/sarkozy-vante-nouvelle-fraternite-franco-britannique-4906134.html
35-   http://lci.tf1.fr/monde/europe/2008-03/sarkozy-londres-pour-nouvelle-entente-cordiale-4906170.html
36-  http://www.droitsenfant.com/telecharge/constitution-1958pdf.pdf
 37-  http://www.elysee.fr