راهبرد سیاسی و امنیتی ایالات متحدة آمریکا در قبال چین ( ٢٠١٢ ـ ‌٢٠٠٨) بر اساس تئوری موازنۀ نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در آغاز قرن بیست‌‌ویکم، آمریکا با خیزش اقتصادی و نظامی چین رو‌به‌رو شد؛ کشوری که هم‌‌اکنون رقیب آمریکاست و در آینده‌ای‌ نزدیک تهدیدی برای او در نظام جهانی تلقی خواهد شد. هم‌‌اکنون عواملی نظیر‌ نفوذ اقتصادی این کشور نوظهور در مناطق مختلف ‌جهان و عضویت ‌‌دائمی‌ و دارا ‌بودن حق‌ وتو در شورای امنیت سازمان ‌ملل از یک‌سو و حجم وافر بدهی‌های مالی و کاهش مستمر نفوذ ‌اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان، از سوی‌دیگر،‌ که مواجهه و مقابلۀ مستقیم آمریکا با این کشور را دشوار کرده است‌، ‌ذهن راهبردشناسان آمریکایی را برای مقابله با چین به خود مشغول کرده است. بنابراین در این مقاله تلاش شده است راهبرد‌های سیاسی و امنیتی آمریکا از سال 2008‌ تا ‌2012 در قبال خیزش اقتصادی، نظامی و سیاسی چین ‌بررسی شود. در پژوهش حاضر اعتقاد بر ‌این است که آمریکا با بهره‌گیری از نظریۀ‌ موازنۀ ‌‌نرم، درصدد است از سلطۀ نظامی چین و فرامنطقه‌ای شدن قدرت چین جلو‌گیری کند. در این راستا آمریکا از طریق برقراری روابط گستردۀ نظامی و متعهد‌کردن کشورهای پیرامونی چین به‌ خود، استفاده از مناطق چالش‌زا به‌عنوان ابزاری برای فشار بر این کشور، بهره‌گیری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی چین و رقابت با چین در مناطق مختلف جهان برای کاهش نفوذ این کشور، به دنبال مهار و انزوای دولت پکن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

US Political and Security Strategy toward China during( 2008_2012)Based on soft Balancing

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Tabatabaei 1
  • Amir Ghiyasi 2
1 Assistant Professor of International Relations, Allameh Tabatabaei University
2 M.A. in International Relations, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

Beginning of the 21st century for the United States coincided with the economic and military advancements of East Asia, the largest populated country. Becoming a US rival, East Asia poses an international threat to the US. The influence of china on economy across various international regions, its permanent seat in UNSC with the right to veto, and the huge debt the US owes to China have all made it difficult for the US to confront China directly. The aim of this paper is to illustrate through the use of soft-balancing theories, US political and security policies during the years 2008-2012 toward an economic, military, and political uprising. Through the cooperation and establishment of broad military ties with China`s neighbors, the US has had challenging regions put China under pressure. It has had international organizations and regional institutions increase the economic and political costs of China, while it continues its competition with China to weaken its influence and militarily dominance in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asia Pacific
  • China
  • international system
  • soft balance
  • Strategy
  • United States
احمدی، علی. و زارع، محمد. (1390). «تحلیلی بر روابط آمریکا و چین در پرتو تئوری توارن قوا». فصلنامه رهنامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره4، زمستان، صص104ـ83 .
2. ترابی، قاسم. (1390). «مقایسه استرات‍ژی انرژ‍ی چین و آمریکا: با تاکید بر منطقه خاورمیانه». فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، سال دوازدهم، شماره3، تابستان، صص. 40ـ1.
3. حاجی‌پور، مجید. (1390). «دریای چین جنوبی عرصه‌ جدید تقابل امریکا و چین در حال ظهور». ماهنامه خلیج فارس وامنیت، سال دوازدهم، شماره 126و127، بهمن و اسفند، صص41ـ33 .
4. حقی، علی‌اکبر. (1390). «چین‌ـ‌آ‌سه‌آن‌ـ‌آمریکا». ماهنانه رویدادها و تحلیل‌ها، سال بیست و پنجم، شماره264، بهمن و اسفند، صص. 66ـ57 .
5. خبرگزاری ایسنا.(1389). « شکایت آمریکا علیه چین در سازمان جهانی تجارت». کد خبر8911-14542
http://isna.ir/fa/news/8911-14542. 1389/11/23.>
5. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. (1391). «رکودی تازه در آمریکای لاتین». کد خبر8011851 .
6. خضری، رویا. (1390). «رقابت چین و آمریکا در قاره سیاه». ماهنامه رویدادها و تحلیل‌ها، سال بیست و پنجم، شماره262، آذر، صص53ـ49.
7. خضری، رویا. (1389 الف). «استراتژی آمریکا در قبال چین در منطقه آسیاـپاسیفیک: همکاری و تعارض». ماهنانه رویدادها و تحلیل‌ها، سال بیست و چهارم، شماره253، اسفند، صص67ـ64 .
8.  خضری، رویا. (1389 ب). «افزایش حضور نظامی آمریکا در آفریقا». ماهنانه رویدادها و تحلیلها، سال بیست و چهارم، شماره251، دی، صص48ـ33 .
9. خضری، رویا. (1389 ج). «نگاهی به ‌چالش‌های اخیر در روابط چین و آمریکا». ماهنانه رویدادها و تحلیل‌ها، سال‌ بیست و چهارم، شماره249، آبان، صص 77ـ74 .
10. روزنامه آفتاب یزد. (1388). «آمریکا علیه چین در سازمان تجارت جهانی شکایت کرد». شماره 2662، 4/4/1388 .
11. روزنامه ایران. (1391). «استقرار زیردریایی آمریکایی در آب های دریای چین جنوبی». شماره 5080،  28/2/1391 .
12. روزنامه ایران. (1389). «مثلث ضد چینی در شبه جزیره کره». شماره4670، 17/9/1389.
13.  روزوف، ریک. (1389). «برخورد آمریکا‌ـچین: از جنگ لفظی تا مذاکرات جنگی». مترجم، رشیدی، کیوان،ماهنامه خلیج فارس و امنیت، سال یازدهم، شماره110، مهر، صص.60ـ56 .
14. زارع، محمد. (1390). «مهار چین از طریق هند: گفتگوهای استراتژیک هند و آمریکا». روزنامه ملت ما، 3/5/1390.
15. سایت خبری تابناک. (1391). «آمریکا از چین در WTO شکایت کرد». کد خبر 256456.
 <http://www.tabnak.ir/fa/news/256456/1391/04/18
16. شاتا نیوز. (1390). «تجربه الحاق چین به سازمان جهانی تجارت». سایت اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت).
<http://www.shatanews.ir =3949&ctp_id=1&id=2616&sisOp=view/1390/10/28
17. شریعتی‌نیا، محسن. (1389). «ایران هراسی: دلایل و پیامدها». فصلنامه بین‌المللی روابط‌خارجی، سال‌دوم، شماره 6، تابستان، صص. 208ـ191.
18. شفیعی، نوذر. و کمائی زاده، یونس. (1389). «تبیین روابط چین و آمریکا در برابر سازمان همکاری شانگهای: بر اساس نظریة‌ موازنة‌ قوای نرم». فصلنامه اورآسیای مرکزی، سال سوم، شماره 7، پاییز و زمستان، صص77ـ51 .
19. طاهری، ابوالقاسم. و ترابی، قاسم. (1389). «جایگاه نفت در سیاست خارجی وامنیتی ایالات متحدة آمریکا».فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم،شماره10، زمستان، صص28ـ1.
20. طباطبایی، سیدعلی. (1390). «بررسی تطبیقی رویکرد راهبردی چین، روسیه، آمریکا، هند،پاکستان و ایران به سازمان همکاری شانگهای». فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره60، پاییز، صص191ـ169.
21. عسگری، محمود. (1387). «موازنة نرم در برابر قدرت نرم یکجانبه‌گرا». فصلنامه راهبرد دفاعی، سال ششم، شماره 19، بهار، صص53ـ31.
22. علمی، محمد. (1387). استراتژی اقتصادی چین در آفریقا و درس‌های ناشی از آن. تهران: انتشارات سازمان توسعه تجارت ایران، چاپ اول.
23. فرزین‌نیا، زیبا. (1388). «روابط چین و هند: همکاری و رقابت». ماهنانه رویدادها و تحلیل‌ها، سال بیست و سوم، شماره234، مرداد، صص. 25ـ17.
24. متقی، ابراهیم. و نجفی‌سیار، رحمان. (1389). «تحلیل نظری الگوی رفتاری آمریکا نسبت به چین». فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی وروابط ‌بین‌الملل دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی، سال چهارم، شماره 11، تابستان، صص253ـ229.
25. موسی‌زاده، رضا. و کوهی، ابراهیم. (1389). حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت. تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان. چاپ اول.
26. مظفرپور، نعمت‌الله. (1389). «اهمیت اندونزی برای آمریکا».ماهنانه رویدادها و‌تحلیل‌ها، سال بیست‌وچهارم، شماره251، دی، صص 59ـ56.
27.  واحد مرکزی خبر. (1391). «ژاپن، استرالیا و آمریکا درباره تقویت همکاری‌های دفاعی توافق کردند».کد خبر 154117.
28. واعظی، محمود. (1389). «نقش قدرت‌های بزرگ در خلیج فارس و چالش‌های هژمونی آمریکا»، فصلنامه بین‌المللی روابطخارجی، سال دوم، شماره 6، تابستان، صص47ـ7 .
29. Banusiewicz, J. D. (2010).Gates Notes Growth of Partnership with Indonesia”.Defense news.Available at:
 
30. Brooks, S. G. & Wohlforth, W. C. (2005). "Hard Times for soft balancing", International security, vol 30, no 1, pp 72_108.
 
31. Cranc, K. Et al. (2005).Modernization Chinas Military: Opportunities and Constraint. Santa Monica: RAND Corporation.
 
32. Garamone, J. (2012). "U.S., India Maintain Good Military-to-Military Relations". American Forces Press Service. Available at:
< http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=116618, 05/06/2012
 
33. Lanteigne, M. (2012). "Water dragon? China, power shiftsand soft balancing in the South Pacific". Political Science, Vol. 61, No. 1, PP.  21_38.
 
34. Paul, T.V. (2005). "Soft balancing in The Age of US Primacy". International Security, Vol. 30, No. 1, pp. 46-71.
 
35. Shamdaugh, D. (2003). Modernization Chinas Military: Progress Problems, and Prospects. Berkeley: Univercty of California at Berkeley press.