بیداری اسلامی و الگوی حکومت‌داری ترکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

موج عدالت‌خواهی نسیم آزادی در اواخر سال 2011م سرزمین­های عربی را در نوردید و تعدادی از رژیم­های عرب منطقه را ساقط کرد. این جریان هنوز هم، سایر کشورهای منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می­کند، حال باید منتظر بود و دید که گروه­های سازمان­یافته و متشکل اسلام­گرا در صدد پیاده کردن کدام الگوی سیاسی‌‌اند ؟ مقالۀ حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش اصلی است که آیا ترکیه می­تواند مدلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باشد یا دست‌کم در حد الگوی موفقی می­تواند مورد اقتباس قرار گیرد؟ پژوهش­های پیشین نشان می­دهد که ترکیه می­تواند الگویی برای کشورهای منطقه باشد؛ با این حال، فرضیۀ مقاله سرمشق قرار گرفتن ترکیه را به دلیل تفاوت­های تاریخی و ساختاری آن با کشورهای عربی و بحران­های پیش­رو در این جوامع، صرفاً در حد الگو (به معنای اخص آن) می­داند و به مدل بودن آن اعتقادی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Islamic Uprising and the Pattern of Turkish Government

نویسنده [English]

 • Nesa Zahedi
Assistant Professor of Political Sciences, Mofid University
چکیده [English]

With the expression of the modernization theory as the dominant paradigm of development during the 1950s, approaches towards development were extracted from this paradigm. But with the birth of the attachment school of thought, the modernization theory was scrutinized. For Latin American countries however, the attachment school of thought was considered a Marxist ideology up until the end of the Cold War. Towards the end of the Cold War, and with the changes that took place in the international system, Marxist visions, including the attachment school of thought were also scrutinized due to a lack of resources. Latin American countries were able to distance themselves from the attachment system, and instead establish proper relations with advanced countries that helped their development. The aim of this study is examine and criticize common visions regarding the development of Latin American countries after the Cold War era. According to the findings in this paper, Latin American countries are advancing towards growth and development through their approaches to structural and institutional globalization of economics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • attachment
 • Cold War
 • Development
 • globalization of economics
 • Latin America
 • modernization
 • post Washington Consensus
 1. حمیدی، محمدحسین. (1391). مطالعات سیاسی اقتصادی، ش281. ص. 88-91

  داووداوغلو، احمد. (1382). استراتژی­های منطقه‌ای ترکیه. ترجمۀ عباس هاشمی. تهران: آذر برزین.

  عطایی، فرهاد. و نواختی‌مقدم، امین. (1391). «رویکرد جدید ترکیه در قفقاز: پیروی از اصول برخاسته از عمق استراتژیک»، فصلنامۀ تخصصی مرکز فرهنگی قفقاز. شماره 11

  مندارس، هانری. (1379). مبانی جامعه­شناسی. ترجمۀ باقر پرهام. تهران: امیرکبیر.

   

  1. 1.    Alkan, T. (2005) "The National Salvation Party, Islam and Politics in the Middle East". Retrieved from: www.radical.com.tr
  2. Arafat, A. (2009). The Mobarak Leadership and Future of Democracy, In Egypt.  New York: Palgrave.
  3. 3.      Aras, B. (2009). "Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy, Seta Policy Brief". Foundation for Political, Economic and Social Research. May No32. P. 117

   

  1. Balker, A. (2012). "Turkey as A Source of Inspiration for the Arab Spring: Opportunities and Challenges", Retrieved from: http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0020/150419/Chapter_19_-_Adam_Balcer.pdf.
  2. Brownlee, J. (2007). Authoritarianism and Democratization. New York: Cambridge University Press.
  3. 6.      Bulent, A. (2009). "Turkey’s War on Terror". Middle East Policy, Vol. 17, No. 1, pp. 115-136.
  4. Feroz, A. (1993). The Making of Modern Turkey. New York: Routledge.
  5. 8.      Grigoriadis, L. N. (2010). "The Davutoglu Doctorin and Turkish Foreign Policy", Bilkent University, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Working Paper No8.
  6. Heper, M. (1990). Political Parties and Democracy In Turkey. London: Touris.

  10. Kaya, K. (2012). "Turkey and the Arab Spring", Military Review, July and August.

  11. Ozpec, B. B. (2011). "Arab Spring or Turkish Winter", Near East Quarterly,

  12. Helpdesk Research Report. (2012). "Effect Of The Arab Spring On The Middle East And North Africa", p. 20-23

  13. Onis,Z. (2012). "Turkey And The Arab Spring: Between Ethics And Self-Interst", Insight Turkey, Vol. 14, p. 98

   

  14. Wallker, J. (2012). "Turkey’s Re-Imagined Neighborhood After The Arab Spring", Retrieved from: www.gmfus.org

  1. Yildirim, J. (2010). Regional Policy and Economic Convergence in Turkey: A Spatial Data Analysis. Ankara: Turkey.
  2. Toprak, B. (1981). Islam and Political Development in Turkey. Leiden: EJ Brill.
  3. Yavuz, M. H. (2004). "Political Islam and the Welfare Party In Turkey, Comparative Politics", Journal of Muslim Minority Affairs 

  18. Zarakol, A. (2012). "Turkey, Russia and Arab Spring", PONARS Eurasia Policy Momo, No. 207.