راهنمای نویسندگان

       فصلنامه مطالعات جهان، نشریه ای برای درج آراء و مقالات علمی ، یافته های پژوهشی، مطالعات کاربردی و ایده های راهبردی در حوزه بررسی کشورهای جهان است . این نشریه مطالبی را منتشر خواهد کرد که شرایط زیر را رعایت کرده باشند:

-          مقالاتی که برای چاپ در این مجله ارسال می گردد نباید قبلا در مجلات داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد. همچنین نباید به طور همزمان برای چاپ به مجلات دیگر ارائه شده باشد.

-          ساختار مقاله به ترتیب شامل عنوان، نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، سمت و محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان، چکیدة فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، متن, روش‌شناسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پی‌نوشت‌ها، فهرست منابع و چکیده انگلیسی می باشد.

-          هر مقاله می بایست بین 5000 تا 7000 کلمه باشد و حداقل  15 و حداکثر 20  صفحه A4  در محیط Word شامل متن، پیوست ها و منابع باشد.

-          مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و نام ‌خانوادگی، رشته تحصیلی و مرتبه علمی، سمت، نشانی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده به همراه مقاله ارائه شود.

-          در ابتدای مقاله چکیده به زبان فارسی و انگلیسی (حداکثر 200 کلمه) ارائه شود که در آن خلاصه ای از موضوع مقاله، روش پژوهش و مهمترین نتایج به دست آمده ذکر و پس از آن واژگان کلیدی به ترتیب حروف الفبا آورده شود.

-          فصلنامه مطالعات جهان در ویرایش ادبی و محتوایی مقالات آزاد است. حق چاپ پس از پذیرش مقاله برای فصلنامه محفوظ است.

-          چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تایید داوران است.

-          این نشریه از شیوه استناد درون متنی(APA) پیروی می کند. برای استناد در متن این گونه عمل شود: (نام خانوادگی پدیدآورنده، سال نشر اثر، شماره صفحه). مثال: (رضایی منش، 1380، ص 67).

-          در پایان مقاله، برای نوشتن منابع مورد استفاده، به ترتیب الفبا و به صورت زیر عمل شود:

 نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشارکتاب) نام کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر کتاب: نام ناشر.