دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 203-404 (پاییز و زمستان) 
2. سلاک؛ فرصت ها و چالش های پیش رو

صفحه 233-256

محمدرضا دهشیری؛ عبدالرضا سیفی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
پاییز 1391، صفحه 203-404
بهار و تابستان
بهار 1391، صفحه 1-202