از ملی‌گرایی تا پسا ملی‌گرایی (مروری بر کتاب فرانسه چیست؟ به کوشش آلن فینکل کراوت)

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

گرچه آلن فینکل کراوت از همان نخستین سطرهای کتابش می‌کوشد از میراث ارنست رنان عبور کند و به نوعی «پساملی‌گرایی» دست یابد، حاصل شانزده گفت‌وگوی او با شماری از مهم‌ترین متفکران و پژوهشگران امروز فرانسه شاید در نهایت، ﺗﺄییدی باشد بر این اندیشۀ محوری رنان که «تعلق به یک ملت را نه نژاد و زبان واحد، بل اراده هر فرد تعیین می‌کند». اگر بپذیریم این اراده در عین حال ضامن وجود و بقای مردم‌سالاری است، به شکلی دور از انتظار، و به‌ رغم تضاد ژرف تاریخی، دو انگارۀ ملی‌گرایی و مردم‌سالاری به یکدیگر می‌پیوندند؛ زیرا مردم‌سالاری نیز تحقق نمی‌پذیرد و دوام نمی‌یابد مگر آنکه هر فرد آزادانه برخی محدودیت‌ها را بر آزادی خویش تحمیل کند. نفرت از مردم‌سالاری، که به عقیده ژاک رانسی یر اساساً در وحشت از برابری و هراس از همگانی ‌شدن تفکر ریشه دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From Nationalism to Post-Nationalism: A Review of Qu’est-ce que la France?

نویسنده [English]

  • Maziar Mohaymeni
Assisitant Prifessor, French Literature, Bu Ali Sina University, Iran
چکیده [English]

گرچه آلن فینکل کراوت از همان نخستین سطرهای کتابش می‌کوشد از میراث ارنست رنان عبور کند و به نوعی «پساملی‌گرایی» دست یابد، حاصل شانزده گفت‌وگوی او با شماری از مهم‌ترین متفکران و پژوهشگران امروز فرانسه شاید در نهایت، ﺗﺄییدی باشد بر این اندیشۀ محوری رنان که «تعلق به یک ملت را نه نژاد و زبان واحد، بل اراده هر فرد تعیین می‌کند». اگر بپذیریم این اراده در عین حال ضامن وجود و بقای مردم‌سالاری است، به شکلی دور از انتظار، و به‌ رغم تضاد ژرف تاریخی، دو انگارۀ ملی‌گرایی و مردم‌سالاری به یکدیگر می‌پیوندند؛ زیرا مردم‌سالاری نیز تحقق نمی‌پذیرد و دوام نمی‌یابد مگر آنکه هر فرد آزادانه برخی محدودیت‌ها را بر آزادی خویش تحمیل کند. نفرت از مردم‌سالاری، که به عقیده ژاک رانسی یر اساساً در وحشت از برابری و هراس از همگانی ‌شدن تفکر ریشه دارد

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalism
  • postnationalism
  • France
  • Society