دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-236 (پاییز و زمستان) 
1. توسعه و نابرابری های اجتماعی در هند

صفحه 7-48

محمد مظلوم خراسانی؛ مژگان عظیمی هاشمی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
پاییز 1391، صفحه 1-236
بهار و تابستان
بهار 1390، صفحه 1-285