بررسی انسان شناختی نظام طبقاتی آریا ورنا و داسا ورنا در کتاب دینی ریگ ودا

نویسنده

استادیار گروه مردم شناسی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف از این مقاله بررسی انسان شناختی آریا ورنا و داسا ورنا به معنای نظام طبقاتی کاست در جامعه هند است. مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی انجام شده است. نتایج نشان « ریگ ودا » از نگاه کتاب دینی می دهد اگرچه آریایی هایی که به هند مهاجرت کردند مردمانی صحرانشین بودند، ولی تصور اینکه بین آنها هیچ گونه طبقه اجتماعی وجود نداشت مشکل به نظر می رسد، چون سرودهای ریگ ودا به طور مشخص و مختصر به سه طبقه مختلف آریا ورنایی اشاره دارد. این طبقات در ریگ ودا به نام های برهمن (روحانیان)، راجانیه (پادشاهان و اشراف)، وایزیه (کشاورزان، صنعتگران) که اساس توسعه طبقات بالاتر در جامعه آریا ورناست نام برده شده اند. این نظام طبقاتی به خوبی توانست ساختار اجتماعی ورنایی خاصی را در جامعه هند به صورت آریا ورنا و داسا ورنا ایجاد کند. تقسیمات ورنایی کاست ریگ ودایی توانست خط موازی بسیار نزدیکی را با نظام طبقاتی اوستایی ایرانیان تشکیل دهد. البته توجیح های فراوانی وجود دارد که نشان می دهد هر دو نظام، منشأ مشترکی داشته اند و ثابت می شود که مهاجرت آریایی ها به هند، یک مهاجرت تدریجی از ایران به هند بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Anthropological Study on Aria Varna and Dasa Varna Social Classes in the Rig-Vedic

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohsen Saeidi Madani
چکیده [English]

This article aims to provide an anthropological study of Aria Varna and Dasa Varna social classes as a foundation of Indian caste system through exploring the perspective of Rig-Vedic. Adopting the documentary method, the paper maintains that although the early Aryan immigrants to India were nomads, it is hard to presume they had no social classes among themselves. The Ring-Vedic hymns present briefly but distinctly three different classes of Aria Varna. These Rig-Vedic classes include Brahman (priests) Rajanya (kings and nobilities) and Vaisya (farmers and craftsmen), which are the foundations of higher castes of Aria Varna developments within the Indian society. Such a class system properly managed to make a certain Varna social structure similar to Aria Varna and Dasa Varna. The Rig- Vedic divisions drew a close parallel line to the Iranian Avestan form of social class system. Yet there are many justifications to reveal the common origin of both systems, which ascertain Aryans immigration from Iran to India had been a gradual one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aria- Varna
  • Aryan
  • caste
  • Class System
  • Dasa-Varna
  • India.
  • Rig-Vedic
  • Varna