موضوعات = عربستان سعودی
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان پنهان، قدرت و رسانه در خاورمیانة عربی (مطالعة موردی: عربستان سعودی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-180

مهین ناز میردهقان؛ سمیه شوکتی مقرب