نویسنده = ���������������� ����������
نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی

دوره 3، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 381-406

ناهید شاهوردیانی؛ سمیرا سعیدیان