نویسنده = ���������� ���������� ��������
گفتمان پنهان، قدرت و رسانه در خاورمیانة عربی (مطالعة موردی: عربستان سعودی)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 145-180

مهین ناز میردهقان؛ سمیه شوکتی مقرب