نویسنده = ������������ ������ ������ ��������
تأثیرات متقابل جوامع فراآتلانتیک: معماری فرانسه و آمریکا

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 121-144

سید روح الله حسینی؛ فاطمه عظیم زاده موسوی