خوانش مقایسه ای ادبیات جنگ های صلیبی و ادبیات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دو رمان آمریکایی « مرد در حال سقوط » و « تروریست »

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی،دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات امریکا، دانشگاه تهران

چکیده

پس ازحمله های یازده سپتامبر 2001 ، رما نها و آثار ادبی فراوانی با موضوع تأثیر این حمله ها بر افراد مختلف در داخل و خارج از ایالات متّحده به رشته تحریر درآمد. با وجود ادعای این رما نها ( مبنی بر پرداختن به تأثیر این حمله ها بر مردم آمریکا) ، نویسندگان برای توصیف مسلمانان و اعراب بیشتر از کلیشه های شر ق شناسی استفاده می کنند و به نظر می رسد، پس از یازده سپتامبر، گفتمان شر قش ناسی، کلیشه ها و قالب های گذشته را محکم تر از پیش کرده است. این مقاله بر آن است تا این گفتمان را در دو رمان "تروریست" (Terrorist) نوشته جان آپدایک و "مرد درحال سقوط" (Falling Man) نوشته دان دلیلو (Don DeLillo) را تحلیل کند؛ چراکه آپدایک و دلیلو از نویسندگان برجستة ادبیات آمریکا هستند و هردو رمان، از رمان های پرفروش نیویورک تایمز به شمار می روند. با اینکه ریشه های شر ق شناسی را باید در فرهنگ اروپا جستجو کرد، از نیمه قرن 20 و اوایل قرن 21 ، دیدگا ههای شر ق شناسانه را آمریکا شکل داده، ترویج می کند. در این مقاله سعی بر آن است تا چگونگی بازنمایی نویسندگان نامبرده از مسلمانان و ایدئولوژی آ نها مورد بحث قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که اگرچه این رما نها در قرن بیست ویکم و با توجه به افزایش ارتباط و اطلاعات دربارة مسلمانان نوشته شده، نویسندگان مورد نظر از همان قالب ها و کلیشه هایی استفاده می کنند که از زمان قرون وسطی دربارة مسلمانان وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Reading of the Crusades and America's Post 9/11 literature: Terrorist and the Falling Man - Two American Novels

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Marandi 1
  • Zeinab Ghasemi Tari 2
1
2
چکیده [English]

Following the 9/11 attacks in 2001, several novels were published dealing directly or indirectly with the effects of the Event on individuals- both inside and outside of the United States. Though the novels often claim to deal with the post traumatic aftermath of the incident, writers have adhered to orientalist stereotyping and it seems that after 9/11 such attitudes towards Muslims and Arabs have become stronger, strengthening even the dominant orientalist discourse. This paper shall focus on John Updike's Terrorist and Don Delillo's Falling Man. Both novels were New York Times' bestsellers and both novelists are prominent figures in contemporary American literature. Although the European culture is the place to look for orientalism and its roots, the mid 20th century and early 21st century saw a rise in orientalist approaches in the US, where these attitudes were promoted thereon. This article seeks to study how the named authors have represented Muslims and their ideologies. The significant point is that although these novels have been written in the 21st century and
there has been an increase in contact with and information about Muslims, these writers have often used the same clichés and stereotypes about Muslims that have existed since the Middle Ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • American Literature
  • Delillo
  • Edward Saeed
  • orientalism
  • Representation
  • Updike