امنیت ملی امریکا؛ مفهومی سیال، ماهیتی ثابت

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

امنیت ملَی و را ه ها و رو ش های تأمین، حفظ و گسترش آن از پیچید ه ترین وظیفه های دولت هاست. تاکنون با توجه به شرایط محیطی متفاوت، تعریف های مختلف و متنوعی از این مفهوم ارائه شده؛ اما کاربست فراملّی این اصطلاح از سوی سیاستمداران آمریکایی روزبه روز گسترده تر شده است. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که میان افزایش اقتدار و قدرت ملّی آمریکا در داخل و خارج، با افزایش مداخله های این کشور در سطح جهانی رابطه ای مستقیم وجود دارد. فرض بر این است که دولتمردان این کشور، علیرغم وابستگی های حزبی متفاوت، دربارة لزوم برتری این کشور در سطح جهان اتّفاق نظر دارند. در طول دو سدة اخیر، دولت های مختلف دربارة مفاهیمی مثل امنیت و منافع ملّی نظر مشترکی دارند. به میزان افزایش قدرت و اقتدار این کشور در داخل و خارج امنیت معنایی گسترده تر یافته و به مرور مرز ملی نیز از
آمریکای شمالی شروع و سپس به آمریکای لاتین و در ابتدای قرن بیست ویکم تا اقصی نقاط جهان کشیده شده است. این مقاله می کوشد با تکیه بر مستندات تاریخی و شواهد عینی، دگرگونی معنایی مفهوم امنیت ملّی در آمریکا را در طول دو سدة اخیر واکاوی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US National Security: A Flowing Notion, a Constant Nature

نویسنده [English]

  • Javad Sharbaf
چکیده [English]

National security and the different modalities used by states to guarantee and promote it may be considered as a most complex responsibility of Governments. Although there are different environmental conditions attributed to this notion and there exist a variety of definitions for it, US policy-makers have expanded the transnational application(s) of this concept on a daily basis. The following research pursues the hypothesis of the existence of a direct relation between an increase in the US’ interventions at the global level and an increase in the Country’s national and international power. The presupposition however prevails that the American administration has reached consensus on the necessity of their country becoming a power in the world, despite the different political orientations each possess. Within the past two centuries, the various American administrations have shown agreement on concepts such as “security” and “national interests.” The more powerful this country has become, both nationally and internationally, the more expanded the concept of security has become for it. In addition, in the 21st century, the country’s “national” borders have gradually extended from North America to LatinAmerica and finally to all corners of the world. This article is therefore an attempt to analyse the conceptual evolution of the notion of national security in the US, within the past two centuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NationalDevelopment
  • NationalInterests
  • National Power
  • Theories of Security
  • the US National Security