ساختارشناسی و هدف شناسی دیپلماسی عمومی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان جرج دبلیوبوش

نویسنده

استادیار گروه مطالعات امریکا، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر، مطالعه ای است دربارة ساختار دیپلماسی عمومی دولت بوش در برابر ایرا ن. این دیپلماسی به منزلة ابزار جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نقش آفرینان وابسته به آن است. تاریخچة دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران به سا لهای آغازین جنگ سرد برمی گردد. ملّت ایران از آن پس، همواره آماج تبلیغات آمریکا بوده است؛ اما می توان ادعا کرد که تحول ساختاری دیپلماسی عمومیِ ضد ایرانی در زمان بوش، نشا ن دهندة عزم بیش از پیش آمریکا در رویارویی نرم با جمهوری اسلامی است. باراک اوباما که وارث این ساختار است، نه تنها از شدت این جنگ نکاسته، بلکه با افزودن شاخ و بر گهای جدید به آن، سعی می کند آن را شعله ورتر کند.
دولت بوش از سال 2006 تا 2009 ، بیش از 200 میلیون دلار برای دیپلماسی عمومی خود در رابطه با ایران هزینه کرده است؛ بودج ه ای که برنامه های به اصطلاح ترویج دموکراسی وزارت خارجة آمریکا، صندوق اعانة ملّی برای دموکراسی و هیئت امنای شبکه های رادیو تلویزیونی دولتی آمریکا تأمین کنندة آن بوده اند. این هزینه ها به علاوة 400 میلیون دلار دیگری است که برای فعالیت های تبلیغاتی مخفی درنظر گرفته شده بود. تمام این فعالیت ها ( اعم از آشکار و پنهان) با هدف براندازی جمهوری اسلامی طراحی شده بود. دولت اوباما تنها در سال اولش 50 میلیون دلار دیگر برای مقابلة نرم با جمهوری اسلامی از کنگره بودجه دریافت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Structure and Purpose of the General US Policy against the IR of Iran in the George W Bush Administration

نویسنده [English]

  • Foad Izadi
چکیده [English]

The present article is an in-depth study of the structures and actors associated with the Bush Administration's anti-Iran general policy. Although the US general policy against Iran dates back to the early Cold War period following which the Iranian nation has always been the target of US propaganda, the structural transformation of this general policy during the Bush Administration is nonetheless an indication of the ever-increasing political will of America for a soft confrontation with Iran. President Barack Obama, the inheritor of this (political) structure, not only has not alleviated the situation, but has also worsened th conditions. In the period between 2006 and 2009, the Bush Administration openly spent more than $200 million to promote its anti-Iran general policy through the so-called "Democracy Promotion" programmes of the US Department of State, The National Endowment for Democracy, and the US International Broadcasting. In addition to the above-mentioned expenses, another $400 million was allocated to covert propaganda. These initiatives, covert or not, altogether promoted regime change in Iran. During his first year in Office, the Obama Administration has asked for and received an additional $50 million of appropriations for its soft war against Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy promotion
  • Freedom House
  • George W. Bush
  • National Endowment for Democracy
  • Office of Iranian Affairs
  • Public Diplomacy
  • soft war
  • United States of America