نشانه شناسی رفتار سیاسی امریکا در خاورمیانه (1991-2011)

نویسنده

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

فرآیندهای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، بعد از جنگ دوم جهانی همواره با چالش، مخاطره و بحران امنیتی همراه بوده و تمامی رؤسای جمهور آمریکا در این حو زة ژئوپلتیکی درگیر بحران امنیتی بود ه اند. از سوی دیگر، می توان نشانه های زیادی از بی اعتمادی شهروندان خاورمیانه را نسبت به سیاست خاورمیان های آمریکا ملاحظه کرد. آنان بر این اعتقادند که آمریکا نتوانسته است بین واحدهای خاورمیانه ای، هماهنگی و همکاری متوازنی به وجود آورد. به این ترتیب، صاحبنظران تلاش می کنند سیاست امنیتی آمریکا را براساس شکل بندی های ساختاری خاورمیانه، نقش آمریکا در حمایت از اسرائیل و همچنین کشمکش های پایان ناپذیر این منطقه مورد تحلیل قرار دهند. الگوی رفتار منطقه ای آمریکا در خاورمیانه و در دوران جنگ سر د، بر اساس شاخص های ساختاری در نظام بین الملل سازماندهی شده بود. فرسایش و فروپاشی ساختار دوقطبی را می توان در زمرة عواملی دانست که در برابر سیاست خاورمیانه ای آمریکا چالش های بیشتری را به وجود آورده است. چنین چالش هایی را می توان در دوران کلینتون، بوش و اوباما مشاهده کرد. در سا لهای بعد از جنگ سرد، هریک از رؤسای جمهور آمریکا کوشیدند، برای عبور از بحران، ابتکارهای جدیدی به کار برند. شواهد نشان می دهد چنین ابتکارهایی نتوانسته است ثبات منطقه ای مطلوبی ایجاد کند و به نتایج پیشبینی شدة آن منجر شود. در این مقاله تلاش می شود، علّت اصلی تداوم بحران امنیتی در سیاست خاورمیانة آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. درک دقیق چنین فرآیندی، زمانی حاصل می شود که الگوهای سیاست خاورمیانه ای آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد، به طور موردی بررسی و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of the U.S. Political Behavior in the Middle East (1991-2011)

نویسنده [English]

  • Ebrahim Motaghi
چکیده [English]

The US foreign policy processes in the Middle East, in the post World War II period, have always brought about security challenge, danger and crisis, in the Region. All US presidents have experienced grave security crisis in this geopolitical area. There also exists many indications of distrust of the current foreign US policy exercised in the Middle East on the part of Middle Eastern citizens. They maintain that the US has not been able to establish balance, coordination, and cooperation among political units in the Region. They therefore, try to analyze US security policy according to Middle Eastern structural formations, the role of the US in supporting Israel, and the endless regional conflicts. The US adopted behavioral model in both the Middle East and at the time of the Cold War mainly took after structural indicators of the international system. The collapse of the Bipolar system is among many factors that have challenged the US policy in the Middle East. Such challenges may well be seen in the various Bush, Clinton and Obama Administrations. US presidents employed new and various
initiatives to cross the (Middle East) crises in the Post World War II period. However, evidence shows that neither of the adopted initiatives led to desirable results for establishing stability in the Region. This article, thus, attempts to examine the main reason for the ongoing security crisis in the US-led policy in the Middle East. A full understanding of these processes is brought about only when the models for the post World War II US policy in the Middle East are studied from an analytical and case-specific point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges of Regional Actors
  • Foreign Policy Agents
  • Interests Groups
  • regional balance
  • Regional Power Balance
  • Strategic Stability