قلمروهای امریکاشناسی و رویکرد ایرانی به امریکاشناسی: نگاه پارادایمی جدید

نویسنده

استاد گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

سنّت های آمریکاشناسی در جهان، از این واقعیت حکایت می کند که رویکردهای متفاوتی به آمریکاشناسی وجود دارد. در قرن گذشته، آمریکاشناسی ایرانی هم رویکردهای متفاوتی داشته است. این مقاله در صدد است، مفهوم آمریکاشناسی ایرانی را با نگاهی راهبردی تبیین کند. برای این منظور، ابتدا دربارة مفهوم آمریکا و سنّت های فکری ناظر بر آمریکاشناسی به اختصار بحث شده، سپس منابع تألیفی و ترجم هشدة حوزة آمریکاشناسی به زبان فارسی ( در تقریباً صدسال گذشته) به صورت تصادفی و به شیوه گفتمانی معرّفی شده است. آمریکاشناسی این دوره، منعکس کنندة آمریکاشناسی ایرانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. سعی شده، همزمان با این بحث و ضمن نقد آمریکاشناسی لیبرال و آمریکاشناسی انتقادی چپ، برای آمریکاشناسی از منظر و نگاه بومی پارادایم جدیدی معرّفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realms of American Studies and the Iranian Approach to American Studies: A New Paradigm

نویسنده [English]

  • Saeid Reza Ameli
چکیده [English]

The existence of various modalities for American Studies indicates the presence of different approaches to this area of studies. American studies in Iran have also been the target of various approaches within the past century. This article seeks to shed light on the concept of American studies from a strategic Iranian perspective. In this view, first the article briefly explains the concept of "America" and the existing intellectual traditions on American studies and later proceeds to introduce titles written or translated into the Persian language on this subject within the past century. The sources introduced were randomly chosen. Contemporary American Studies comprises relevant activities undertaken both before and after the Islamic Revolution. Additionally, while providing a critique of Liberal American Studies and the critical leftist tradition for American studies, the article aims at providing readers with a new paradigm for American studies based on the indigenous and local perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America of Objectivity-Subjectivity
  • America of Presentation-Representation
  • America of virtual reality
  • Critical American Studies
  • Liberal American Studies