نویسنده = ������������������ ������ �������� ��������
بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزة کاراییب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 67-91

ناهید پوررستمی؛ سید محمد هادی سبحانیان